Tazminat Davaları

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle mal varlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesini; manevi tazminat davası ise hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, ızdırap ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerinde açılır.